QA Manager till Solna

Huvudsakliga arbetsområden

 • QA Ansvarig internt och gentemot leverantörer (Inkluderar ISO 9001)
 • RMA-hantering inklusive analys och rapporter
 • QC Ansvarig inklusive kvalitetskontroll
 • Ex-koordinator internt och gentemot leverantörer (Inkluderar IECEX 80079-34)

Ansvar & Krav:

Huvuduppgifter

QA och RMA

 • Aktivt driva PMV:s kvalitetsarbete i samarbete med annan verksamhet och bidra till att uppsatta mål uppnås i bolagets policy, t.ex. uppnå Zero Defect
 • Dokumentera, underhålla och utveckla PMV:s Quality System
 • Se till att all dokumentation för PMV:s kvalitetssäkringsprogram upprätthålls, sparas och uppdateras i enlighet med gällande policy.
 • Ansvara för att dokumentationen är, och uppfattas som, välorganiserad och lättillgänglig för övrig personal.
 • Delta och genomföra interna kvalitetsrevisioner på företagets olika funktioner för att tydliggöra affärssystemets efterlevnad och effektivitet.
 • Kontrollera och arbeta för att se till att de förbättringsåtgärder som antas görs i alla typer av externa och interna revisioner som utförs i tid och att de har avsedd effekt.
 • Initiera och, i förekommande fall, genomföra utbildning inom kvalitetsområdet.
 • Följa upp och aktivt se till att produktions- och ankomstkontrollförfaranden finns på plats
 • Hantera, utveckla och dokumentera den interna avvikelseprocessen inom företaget.
 • Genomföra statistiska analyser av avvikelser och på grundval av detta avvisa och genomföra förbättringsåtgärder.
 • Genomföra och dokumentera felutredningar och mätningar av komponenter baserat på avvikelser och klagomål.
 • Driva, utreda och dokumentera kundklagomål.
 • Bedöma, utvärdera och dokumentera föreslagna korrigerande åtgärder för avvikelser.

QC Ansvarig

 • Kontinuerligt utföra kvalitetskontroll hos leverantörer

Ex koordinator

 • Samordna all verksamhet som involverar ex-relaterade produkter
 • Se till att Ex-relaterat verksamhet efterföljs och att resultatet meddelas de berörda instanser på ett korrekt sätt.
 • Ex-koordinator fungerar som teknisk förbindelse med certifieringsorgan, som omfattas av QAN/QAR, såsom FM, CSA, IECEx, ATEX, CCC, etc. Till exempel bör han se till att de anmälande organen meddelas med ändringar som tillämpas på certifierade dokument.
 • Ex Coordinator ska stödja certifieringsorganen under kvartalsvisa eller årliga revisioner på distans eller på plats i Sverige eller utomlands.
 • Ex-samordnaren bör fungera som kontaktperson för det kontrollorgan som ansvarar för att kontrollera och granska kvaliteten på ledningssystemet och samordna de förbättringar och förändringar som krävs inom ledningssystemet.
 • Godkänna ändringar som tillämpas på Ex-relaterade ritningar.
 • Fungera som teknisk kontakt för tredjepartsdistributörer och Flowserve QRC som bygger agenturcertifierade produkter.
 • Granska operativa metodblad, monteringsförfaranden och inspektionsförfaranden och ge relaterad utbildning till anställda.
 • Godkänn Ex-relaterad och schemalagd information i manualer och teknisk dokumentation avsedd för distribution till kunder och prospekt.

Ansvar och befogenheter (certifiering, inköpsbudget osv.)

QA och RMA

 • Skapa och dokumentera för underhåll av kvalitetssäkringsprogrammet inom PMV.
 • Delta i studien, genomföra och dokumentera interna kvalitetsrevisioner.
 • Sammanställning, utvärdering och periodisk rapportering av avvikelser och utformning i centrum för förbättringsåtgärder,
 • Utvärdera och rekommendera beslut om avvikelser i verksamheten.
 • Rekommendera att stoppa leveranser, om det finns anledning att ifrågasätta kvaliteten på produkterna eller leveransen.
 • Certifiera och godkänna i enlighet med gällande instruktioner.
 • I samråd med högre chef godkänna eller avvisa föreslagna korrigerande åtgärder, avvikelser eller internrevisioner.

Ex- koordinator

 • Se till att befintliga produktionscertifikat förnyas i tid
 • Koordinera och se till att gamla och nya produktionscertifikat släpps korrekt
 • Ansvarig för att produkter som rör certifikat släpps på rätt sätt
 • Vara det primära gränssnittet mot anmälande organ
 • Ägare av QAN/QAR
 • Ansvara för att institutionens rutiner är uppdaterade
 • Följ PMV:s kvalitetssystem
 • Uppnå tillräcklig kunskap för att vara den naturliga kontakten inom dessa områden

Lämplig Bakgrund /Utbildning:

 • Teknisk specialisering inom högre utbildning eller motsvarande
 • Goda kunskaper i MS-Office
 • Flytande Engelska och svenska 
 • 5 år från motsvarande typ av arbete
 • Vana med att läsa standarder och förstå dokumentkrav
 • Goda samarbetsfärdigheter
 • Förmåga att arbeta självständigt

Tjänsten rapporterar direkt till Site Manager

See all jobs in Sweden: https://flowserve.jobs/swe/jobs/